Regulamin
REGULAMIN
Serwisu Itrampolina.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem URL www.itrampolina.pl zwanego dalej "Serwisem" przez Użytkowników będących Konsumentami.
 2. Serwis prowadzony jest przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, w ramach StartUp-u itrampolina.pl prowadzonego przez Marek Zaskurski i Marcin Nowakowski, dalej "Administrator".
 3. Adres do korespondencji: StartUp itrampolina.pl, ul. Powstańców Warszawy 6a m. 60, Bydgoszcz, e-mail: info@itrampolina.pl.
 4. Korzystanie z serwisu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
 5. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracji i zaznaczenia okienka akceptuję regulamin wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 6. Administratorem Danych osobowych jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadająca NIP 524-24-95-143.
 7. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych: StartUp itrampolina.pl ul. Powstańców Warszawy 6a m. , 60 85-681 Bydgoszcz , e-mail: info@itrampolina.pl
 8. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem serwisu.
 9. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi oferty handlowej serwisu oraz innych informacji marketingowych związanych z Serwisem.
 10. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
 11. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.
 12. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa. 
§ 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Za pośrednictwem SerwisuUżytkownik ma możliwość:
  1. umieszczania wpisów i przeglądania treści forum portalu
  2. wystawiania opinii
  3. stworzenia i budowania własnego profilu w Serwisie
  4. dokonywanie wpisów na swoim profilu
  5. korzystania z narzędzi serwisu w postaci listy nawyków
  6. dodawania filmów motywacyjnych
  7. dodawanie za zgodą innych użytkowników do listy znajomych
  8. udostępnianie swoich danych za zgodą innym użytkownikom
  9. wypełnianie ankiety dotyczącej serwisu
  10. zdobywanie punktów za realizację swoich nawyków
  11. zdobywanie medali za realizację nawyków
  12. dodawania swoich nawyków
  13. awansowanie w ramach poziomów jakie serwis oferuje
  14. dodawanie znajomych do swojej sieci społecznościowej
 2. Czynności wskazane w ust. 1 mogą być realizowane jedynie przez zarejestrowanych użytkowników.
 3. Decyzję o możliwości korzystania z serwisu użytkownik podejmuje samodzielnie.
 4. Administrator prowadzi jedynie serwis społecznościowy w tym ogłoszeniowo – informacyjny, w którym dostępne są informacje zamieszczane przez zarejestrowanych Użytkowników.
 5. Administrator jest podmiotem umożliwiającym dodawanie wpisów oraz wprowadzanie materiałów wskazanych w niniejszym regulaminie, związanych z tematyką serwisu.
 6. Ponadto Serwis oferuje możliwość założenia i funkcjonowania kont Użytkowników, będących konsumentami w celu wymiany informacji pomiędzy nimi.
§ 3
Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Serwisu stacja użytkowa korzystającego powinna posiadać dostęp do Internetu oraz system operacyjny obsługujący jedną z następujących przeglądarek internetowych:
  1. Internet Explorer 9 i nowszy;
  2. Google Chrome 35 i nowszy;
  3. Firefox 29 i nowszy;
  4. Opera 12 i nowsza.
 2. Przeglądarka powinna być skonfigurowana w sposób umożliwiający korzystanie z plików Cookies oraz powinna mieć włączoną obsługę Java Script.
 3. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 4. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.
 5. W serwisie wykorzystane są pliki typu cookies.
 6. Podczas odwiedzin przez Użytkownika serwisu, system wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki.
 7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu uwierzytelniania, poprawy bezpieczeństwa użytkowania, niezawodności serwisu, reklamy, lokalizacji, zwiększenia wydajności oraz analizy danych.
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 8. Serwis informuje Użytkowników, korzystanie z serwisu następuje za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym serwis zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy serwisem a Użytkownikiem. Serwis zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w serwisie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
§ 4
Zasady korzystania

 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 2. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza, w którym Użytkownik podaje następujące dane:
  1. adres e-mail
  2. Imię i nazwisko
  3. hasło
  4. nick
  5. miejscowość
 3. Każdy rejestrujący się Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z korzystaniem z Serwisu, zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.
§ 5
Usługi

 1. Forum oraz Profil służy do dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy użytkownikami
 2. Posty zamieszczone na forum mają jedynie charakter niewiążących opinii.
 3. Administrator forum nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z zamieszczonymi na forum materiałami w szczególności poradami, zaleceniami lub rozwiązaniami zaproponowanymi przez Użytkowników.
 4. Treści prezentowane na forum mają charakter pomocniczy i nie powinny być przez żadnego Użytkownika oraz osoby przeglądające traktowane wiążąco.
§ 6
Odpowiedzialność

 1. Administrator nie jest odpowiedzialny za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie oraz jego aktywność w serwisie. To użytkownicy ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za zamieszczone treści w serwisie, jednakże zabrania się umieszczania treści:
  1. obraźliwych,
  2. o tle rasistowskim i dyskryminującym,
  3. naruszających zasady współżycia społecznego,
  4. sprzecznych z zasadami prawa i dobrym wychowaniem,
  5. nie wnoszących nic do tematu(spam),
  6. godzących w czyjeś przekonania, wartości lub modele zachowań,
  7. niezgodny z rzeczywistością w szczególności dotyczących nieprawdziwych aktywności użytkownika (wprowadzenie nieprawdziwych informacji dotyczących wykonywanych nawyków)
 2. W przypadku pojawienia się wpisu, który łamie postanowienia, o których mowa powyżej Administrator ma prawo i obowiązek usunąć taki post.
 3. W przypadku łamania postanowień niniejszego regulaminu przewiduje się usunięcie postu, wezwanie użytkownika do zaprzestania naruszeń a w wypadku niestosowania się do wcześniej wystosowanych próśb lub rażące naruszenie postanowień regulaminu zablokowanie konta przez administratora oraz rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym.
 4. Zabroniona jest przez Użytkownika transmisja danych obejmujących informacje i treści o charakterze bezprawnym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 5. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Właściciela Serwisu, Administratora, Użytkowników i innych osób.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Serwis nie pobiera żadnych prowizji oraz nie organizuje transakcji zainicjowanych za pośrednictwem Serwisu między Użytkownikami lub pomiędzy Użytkownikami a podmiotami trzecimi.
 8. Serwis nie jest również odpowiedzialny za przebieg i wynik ewentualnie zawartych transakcji, o których mowa w ust. 7.
 9. Spod odpowiedzialności Serwisu wyłączone są również wszelkie, zamieszczane przez Użytkowników treści, które okażą się nieprawdziwe, niepełne, nieścisłe, nieczytelne lub zamieszczone z opóźnieniem.
§ 7
Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia.
 2. Umowę uważa się za zawartą z chwilą dokonania rejestracji w serwisie i akceptacji regulaminu.
 3. Do zachowania dziesięciodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczenia usług zgodnie z brzmieniem ustawy:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  6. dostarczania prasy;
  7. usług w zakresie gier hazardowych.
 5. W wypadku naruszenia postanowień regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem. w trybie natychmiastowym.
 6. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy świadczenia usług na podstawie niniejszego regulaminu z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
§ 8
Prawa

 1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do Administratora serwisu oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów.
 2. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.).
 3. Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.
 4. Warunkiem odmiennego wykorzystania materiałów z serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody upoważnionego.
 5. Żadna część jak i całość materiałów zawartych w portalu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji ) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez zgody administratora.
 6. Wszystkie znaki towarowe na stronie zostały użyte jedynie w celu identyfikacji opisywanych produktów i usług i podlegają ochronie prawnej.
§ 9
Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące korzystania z serwisu mogą być składane drogą mailową na adres: info@itrampolina.pl lub za pomocą listu poleconego wysłanego na adres ul. Powstańców Warszawy 6a m. 60 85-681 Bydgoszcz.
 2. Wnosząc reklamację prosimy o podanie następujących danych: Przedmiotu reklamacji, oczekiwanego działania ze strony administratora danych zgłaszającego umożliwiające identyfikację.
 3. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Użytkownika.
 4. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
§ 10
Licencja

 1. Użytkownik przekazując materiały graficzne lub inne stanowiące utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (w postaci zdjęć , umieszczając wpisy na forum lub dodając opinie) udziela nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji obejmującej prawo do korzystania z tych materiałów na następujących polach eksploatacji:
  1. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  2. wykorzystanie na stronach internetowych,
  3. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
  4. wprowadzania do obrotu,
  5. publiczne udostępnianie w dowolnej formie,
  6. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,
  7. wystawiania,
  8. wyświetlania w całości lub we fragmentach,
  9. nadawanie za pośrednictwem Internetu, satelity, wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej,
  10. prawa zależne w tym nieograniczone prawo do wykorzystywania dzieła w formie opracowanej, dowolnie bez ograniczeń w czasie, w celach wydawniczych, promocyjnych oraz wszystkich innych wynikających z pól eksploatacji określonych powyżej.
 2. Umieszczając materiały w serwisie zarejestrowani Użytkownicy oświadczają, iż:
  1. posiadają do nich pełnię praw autorskich,
  2. materiały są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz że umieszczający użytkownik posiadają tytuł prawny do dysponowania materiałami i ich publikacji w ramach Serwisu
  3. materiały nie naruszają żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej osób trzecich, a w szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz prawa patentowego
  4. materiały nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, czy praw osób trzecich
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte w materiałach przez niego publikowanych w ramach Serwisu.
 4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek podejrzeń w związku z publikacjami, o których mowa w niniejszym paragrafie, Administrator ma prawo tymczasowo wycofać materiały zamieszczone w Serwisie, zawiadamiając o powyższym Użytkownika i wskazując czas na wyjaśnienie wątpliwości i ustalenie stanu faktycznego.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w treści sprzecznych z prawem, nieprawdziwych, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, wulgarnych i naruszających powszechnie obowiązujące zasady moralne, obraźliwych i szkalujących.
 6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników wpisów o charakterze reklamowym oraz linków do stron, których tematyka związana jest z nielegalnym rozpowszechnianiem oprogramowania i innych dzieł objętych prawem autorskim.
 7. Administrator zastrzega sobie również prawo do usuwania treści, o których mowa w ust. powyżej.
§ 11
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).